+40 374 885 692
RETIM

Acte necesare

în vederea încheierii unui contract de salubrizare pentru: Asociaţii de proprietari sau locatari, Proprietari de imobile (persoane fizice) și Agenţi economici.

1
Încheiere contracte

Proprietari imobile persoane fizice:

 • Cerere încheiere contract în care să se precizeze numărul de persoane;
 • Copie extras CF (nu mai vechi de 3 luni) sau contract de cumpărare recent;
 • Copie autorizaţie de construcţie (numai în cazul în care casa nu este întabulată la CF);
 • Copie buletin identitate/carte identitate proprietar.

Asociații de locatari/proprietari:

 • Cerere încheiere contract;
 • Actul de înființare a asociației de proprietari;
 • Copia procesului verbal al adunării generale de numire a administratorului (numai la asociațiile fără cod fiscal și act de înființare);
 • Copie cod fiscal;
 • Împuternicire pentru persoana care vine să încheie contractul (numai dacă nu vine președintele), cu datele de identificare din buletin (serie și nr. CI și CNP);
 • Copie după listele de cheltuieli de întreținere pe ultimele 3 luni, semnate de cenzor și președinte;
 • Ștampila asociației de proprietari.

Agenți economici:

 • Cerere încheiere contract în care să se precizeze numărul și tipul recipientelor de precolectare pe care dorește să-i închirieze;
 • Copie după certificatul de înmatriculare;
 • Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, care să cuprindă:
  – sediul firmei, numărul de înmatriculare și data eliberării;
  – domeniul de activitate și activitatea principală;
  – asociații și administratorii (în cazul cetățenilor străini să fie menționată și reședința actuală în România, conform Legitimației de ședere eliberată de organele abilitate ale Ministerului de Interne din România);
  – punctele de lucru din Timișoara.
 • Numărul de cont în bancă și banca la care este deschis contul;
 • Ștampila societății;
 • Dovada deținerii recipientului de precolectare adecvat, pentru fiecare din punctele de lucru (în cazul în care nu se închiriază de la societatea noastră);
 • Împuternicire din partea firmei pentru persoana care semnează contractul de prestări de servicii cu societatea noastră, precum și o copie după cartea de identitate a acesteia.

2
Angajări

 • Cerere de angajare tip (de la Biroul Resurse Umane)
 • Curriculum vitae tip
 • Notă de lichidare de la ultimul loc de muncă;
 • Copii xerox după următoarele acte:
  – buletin/carte de identitate (4 buc.)
  – certificat de naștere
  – certificat de căsătorie
  – certificat de naștere copii
  – acte de studii
  – certificat de calificare
  – certificat ARR, card tahograf (numai pentru șoferi)
 • Cazier judiciar
 • Dosar cu şină pentru biblioraft
 • Foto color tip buletin (2 buc.)